Hlavní etapy a načasování zvažování aplikací pro technologické připojení k elektrickým sítím síťové organizace

Hlavní etapy a načasování zvažování aplikací pro technologické připojení
do elektrických sítí organizace sítě

Podání žádosti žadatelem

Na žádost žadatele

Kontrola souladu žádosti v souladu se zákonnými požadavky ohledně úplnosti předložených dokladů
a informace

Neposkytne-li žadatel chybějící doklady a informace do 20 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o neúplnosti žádosti, organizace sítě žádost zruší a vyrozumí o tom žadatele do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení. rozhodnutí o zrušení přihlášky

Příprava a předložení návrhu smlouvy žadateli
a technické podmínky

20 pracovních dnů ode dne obdržení vyplněné žádosti od žadatele – za účelem technologického připojení právnických osob, fyzických osob podnikatelů nad 150 kW, fyzických osob podnikatelů nad 15 W

Pokud byly technické podmínky předmětem dohody s provozovatelem systému nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne schválení technických podmínek provozovatelem systému

10 dnů ode dne obdržení vyplněné přihlášky
od žadatele – za účelem dočasného technologického připojení

3 pracovní dny ode dne nabytí právní moci rozhodnutí oprávněného výkonného orgánu v oblasti státní regulace tarifů o stanovení poplatku za technologické připojení na individuálním projektu – v případě technologického připojení na individuálním projektu

V zákonem stanovených případech zaslání technické specifikace ke schválení provozovateli systému

5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti od žadatele

Koordinace technických podmínek ze strany provozovatele systému (Moskva RDU)

15 dnů ode dne obdržení návrhu technických specifikací od organizace sítě

Uzavření smlouvy mezi organizací sítě a
FL do 15 kW ve třetí kategorii spolehlivosti;
Právnická osoba (IP) od 15 kW do 150 kW

Smlouva je uzavřena zasláním faktury žadatele o zaplacení poplatku (části poplatku) za technologické připojení a uhrazení uvedené faktury žadatelem.

10 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti – posouzení žádosti organizací sítě

5 pracovních dnů – úhrada faktury žadatelem

Přezkoumání smlouvy žadatelem
a technické podmínky

10 pracovních dnů ode dne obdržení smlouvy podepsané organizací sítě

Podání žádosti o zřízení individuálního poplatku za technologické napojení oprávněnému výkonnému orgánu
v oblasti státní regulace tarifů

30 dnů ode dne obdržení žádosti organizací sítě

ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenuje konektor TV antény?

Provedení organizací sítě
a žadatel o opatřeních stanovených v technických specifikacích a ve smlouvě

Během období realizace
o technologickém připojení a době platnosti technických podmínek

Doba pro provádění činností technologického připojení se počítá ode dne uzavření smlouvy a nesmí překročit:

v případech technologického napojení na elektrické sítě s napěťovou třídou do 20 kV včetně, přičemž vzdálenost od stávajících elektrických sítí požadované napěťové třídy k hranicím místa, na kterém jsou umístěna připojená odběrná zařízení, není větší než 300 metrů ve městech
a městských sídel a ne více než 500 metrů
ve venkovských oblastech a organizace rozvodné sítě není povinna provádět práce na výstavbě (rekonstrukci) zařízení elektrické rozvodné sítě zařazených (budou zahrnuta) do investičních programů organizací rozvodných sítí (včetně souvisejících rozvodných organizací) a (nebo) elektrické energie výrobních zařízení, za vyloučení prací na výstavbě zařízení elektrické sítě ze stávajících zařízení elektrické sítě
k připojeným zařízením pro příjem energie
a (nebo) elektrická zařízení:

15 pracovních dnů – pro dočasné technologické připojení;

4 měsíce – pro žadatele, jejichž maximální příkon zařízení je do 670 kW včetně;

1 rok – pro žadatele, jejichž maximální výkon přijímacích zařízení je nad 670 kW;

15 pracovních dnů – pro dočasné technologické připojení žadatelů, jejichž odběrná zařízení jsou mobilní a mají maximální výkon do 150 kW včetně, pokud vzdálenost od odběrného zařízení žadatele ke stávajícím elektrickým sítím požadované napěťové třídy není větší než 300 metrů;

6 měsíců – pro žadatele uvedené v odst. 12 odst. 1, 14 a 34 Pravidel pro technologické připojení, schváleného nařízením vlády Ruské federace ze dne 27.12.2004. prosince 861 č. 20 (dále jen Pravidla), je-li technologické připojení prováděno na elektrické sítě s napěťovou hladinou do XNUMX kV včetně a je-li vzdálenost od stávajících elektrických sítí požadované napěťové třídy
k hranicím místa žadatele, na kterém jsou umístěna připojená zařízení pro příjem energie, není více než 300 metrů ve městech a ne více než 500 metrů ve venkovských oblastech;

1 rok – pro žadatele, jejichž maximální výkon odběrných zařízení je nižší než 670 kW, a dále pro žadatele, jejichž maximální výkon odběrných zařízení je
nejméně 670 kW, s technologickým připojením
do zařízení elektrické sítě organizace
o správě jednotné národní (celoruské) elektrické sítě

ČTĚTE VÍCE
Jaké velikosti jsou plastové kanalizační trubky?

2 roky – pro žadatele, jejichž maximální výkon zařízení pro příjem energie je
ne méně než 670 kW, a to i při technologickém připojení k elektrizační soustavě zařízení organizace pro správu jednotné národní (celoruské) elektrizační soustavy, pokud technologické připojení silových přijímacích zařízení nebo elektroenergetických zařízení žadatele vyžaduje výstavbu (rekonstrukce) zařízení elektrické sítě, která jsou zahrnuta (budou zahrnuta) do investičních programů souvisejících organizací sítě a (nebo) zařízení na výrobu elektrické energie

Pro žadatele, jejichž maximální výkon zařízení pro příjem energie je alespoň 670 kW, může být z podnětu (odvolání) žadatele ve smlouvě stanovena jiná doba (nejdéle však 4 roky)

30 pracovních dnů pro žadatele uvedené v odst. 12 odst. 1 a 14 Pravidel, za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

– technologické napojení na elektrické sítě s třídou napětí 0,4 kV a nižší,

– není třeba řešit vztahy
s třetími stranami,

– organizace distribuční soustavy není povinna provádět výstavbu (rekonstrukce) zařízení distribuční soustavy, která jsou zařazena (budou zahrnuta) do investičních programů organizací distribuční soustavy

Kontrola dodržování technických podmínek a revize elektroinstalace

10 dnů ode dne obdržení oznámení o splnění technických podmínek a poskytnutí souboru dokumentů stanovených Pravidly

Nejpozději do 25 dnů ode dne obdržení oznámení
o splnění technických podmínek a poskytnutí souboru dokumentů stanovených Pravidly
pokud technické podmínky podléhaly dohodě s provozovatelem systému (Moskva RDU)

Vypracování dokumentace potvrzující technologické zapojení

Zákon o provedení technologického připojení – nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co síťová organizace skutečně připojila elektrickou řídicí jednotku žadatele k elektrickým sítím a skutečně přijala (dodala) napětí a výkon