Vysvětlete mi prosím, jaká je vzdálenost od obytného domu k silnici, normy a na jaké dokumenty se při řešení této problematiky odvolávat.

Bydlím v soukromém domě, který je starší 100 let. Ve 4 metrech rovnoběžně s fasádou domu je plot mateřské školy a na těchto 4 metrech jdou udělat cestu pro osobní vozidla. Pozemek patří městu a já se bojím o základy svého domu.

v bodě 8.8 SP 4.13130.2013 Vzdálenost od vnitřního okraje průchodu ke stěně budovy nebo konstrukce by měla být:

pro budovy do výšky 28 metrů včetně – 5-8 metrů;

pro budovy vyšší než 28 metrů – 8-10 metrů.

Ulice a vnitřní průchody musí být vybudovány v souladu s normami TKP 45-3.03-227-2010 „Ulice obydlených oblastí. Normy pro navrhování staveb“.

Vzdálenost od okraje průchodů a pěších cest ke stěně budovy by tedy měla být zpravidla 5 až 8 m – pro budovy do 9 pater a od 8 do 10 m – pro budovy 9 pater vysoká nebo více. Příjezdové cesty by měly být zajištěny na dvou podélných stranách vícedílných budov a na všech stranách jednodílných vícepodlažních budov (bod 5.3.12).

U vícečlánkových budov musí být vybudovány průchody kategorie P2 o minimální šířce 5,5 m, u jedno- a dvoudílných budov průchody kategorie P1 o minimální šířce 3,5 m (bod 5.3.9, tabulka 5.1) . Poloměr otáčení poblíž rohů budov je v tabulce. 6.1.

Požadavky požární bezpečnosti na urbanistickou činnost

Požadavky požární bezpečnosti na projektování, konstrukci a

využívání sídel a městských částí

Kapitola 15. Požadavky na požární bezpečnost

při urbanistických činnostech

Článek 67. Průchody, průchody a vstupy do budov, staveb a staveb

1-10. Komentovaný článek, věnovaný průchodům, vjezdům a vjezdům do budov, staveb a staveb, je zaměřen na realizaci takového primárního požárně bezpečnostního opatření, jmenovaného v odst. 6 čl. 63 komentovaného zákona, jako zajištění nerušeného průjezdu hasičské techniky na místo požáru.

Ustanovení komentovaného článku zahrnovala, ale s určitými změnami, požadavky řady regulačních dokumentů nazývaných „stavební předpisy a pravidla“. Nejprve je třeba poznamenat, že v článku 8.1 SNiP 21-01-97* „Požární bezpečnost budov a konstrukcí“ je výstavba požárních průchodů a přístupových cest pro požární zařízení v kombinaci s funkčními průchody a vchody nebo speciálními, je klasifikována jako stavební, objemová plánovací, inženýrská a technická opatření, která zajistí uhašení případného požáru a provedení záchranných akcí. S ohledem na požadavky, podle kterých by měly být zajištěny průchody pro hlavní a speciální požární vozy, jsou SNiP 21-01-97* odkazovány na příslušné stavební předpisy a předpisy.

Jak je stanoveno v kapitole 2 Dodatku 1 „Požadavky na požární bezpečnost“ k SNiP 2.07.01-89* „Městské plánování. Plánování a rozvoj městských a venkovských sídel“, při navrhování příjezdových cest a pěších cest je nutné zajistit možnost průjezdu hasičských vozů k obytným a veřejným objektům vč. s vestavěnými a připojenými prostory a přístupem pro hasiče ze žebříků nebo automobilových výtahů do jakéhokoli bytu nebo místnosti. Vzdálenost od okraje průchodu ke stěně budovy by měla být zpravidla 5-8 m pro budovy do 10 pater včetně. a 8-10 m pro budovy nad 10 podlaží. V tomto prostoru není dovoleno umisťovat ploty, nadzemní elektrické vedení ani sázet stromy. Podél fasád budov, které nemají vchody, je povoleno opatřit pásy šířky 6 m, vhodné pro průjezd hasičských vozidel, s přihlédnutím k jejich přípustnému zatížení na povrchu nebo zemi.

ČTĚTE VÍCE
Jaké šrouby mám použít na kov?

Ustanovení 6.19 SNiP 2.07.01-89* stanoví, že vzdálenost od okraje hlavní vozovky ulic, místních nebo vedlejších výjezdů ke stavební čáře by neměla být větší než 25 m; v případech překročení stanovené vzdálenosti by měl být ve vzdálenosti ne blíže než 5 m od stavební čáry zajištěn pás o šířce 6 m vhodný pro průjezd hasičských vozidel.

V souladu s článkem 6.9 a článkem 6.19.SNiP 2.07.01-89 Dálniční silnice obecné sítě kategorií I, II, III by měly být zpravidla navrženy tak, aby obcházely osady v souladu s SNiP 2.05.02-85. Vzdálenosti od okraje vozovky těchto komunikací k budově musí být zohledněny v souladu s SNiP 2.05.02-85 a požadavky oddílu. 9 těchto norem, ale ne méně: 100 m k obytným budovám, 50 m k zahrádkářským svazům; pro silnice kategorie IV by se mělo brát 50 a 25 m v uvedeném pořadí. Pro ochranu zástavby před hlukem a výfukovými plyny vozidel by měl být podél komunikace vytvořen pás zeleně široký alespoň 10 m.

Vzdálenost od okraje hlavní vozovky dálnic k řídicí linii obytné zástavby by měla být nejméně 50 m a s výhradou použití zařízení na ochranu proti hluku, která splňují požadavky SNiP 11-12-77, při minimálně 25 m.

Vzdálenost od okraje hlavní vozovky ulic, místních nebo vedlejších nájezdů ke stavební čáře by neměla být větší než 25 m. V případech, kdy je tato vzdálenost překročena, je vhodné použít pás o šířce 5 m vhodný pro průjezd hasičských vozidel. zajištěno ve vzdálenosti ne blíže než 6 m od stavební čáry.

Ulice a vnitřní průchody musí být vybudovány v souladu s normami TKP 45-3.03-227-2010 „Ulice obydlených oblastí. Normy pro navrhování staveb“.

Vzdálenost od okraje průchodů a pěších cest ke stěně budovy by měla být zpravidla 5 až 8 m – pro budovy do 9 pater a od 8 do 10 m – pro budovy vysoké 9 pater nebo více. Příjezdové cesty by měly být zajištěny na dvou podélných stranách vícedílných budov a na všech stranách jednodílných vícepodlažních budov (bod 5.3.12).

Při sepisování reklamace musí být odstup minimálně 10 metrů.

Hygienické zóny železnic a dálnic. Velikost takových zón se určuje v závislosti na typu silnice, počtu jízdních pruhů atd.; a zpravidla se pohybuje od 25 do 500 m.

Průměrná vzdálenost pro dálnice je 25-50 metrů.

Hranicí obytné zástavby je čára, která omezuje umístění obytných budov, staveb, pozemních staveb a je vzdálena od červené čáry ve vzdálenosti stanovené regulativy územního plánování.

2.7. Šířka pásma hygienické ochrany je stanovena s ohledem na hygienickou klasifikaci, výsledky výpočtů očekávaného znečištění ovzduší a úrovně fyzických vlivů a pro stávající podniky a terénní studie.

Z čehož vyplývá, že se počítá individuálně na základě vytíženosti trasy atp.

2.12.1. Hygienické přestávky jsou instalovány pro dálnice, železnice a linky metra. Hygienická mezera je určena minimální vzdáleností od zdroje škodlivých účinků k hranici obytné budovy, krajinné a rekreační zóny, rekreační oblasti, letoviska. Sanitární mezera má režim zóny hygienické ochrany, ale nevyžaduje vypracování projektu pro její organizaci. Velikost mezery je stanovena v každém konkrétním případě na základě výpočtů rozptylu znečištění ovzduší a fyzikálních faktorů (hluk, vibrace, EMF atd.)

ČTĚTE VÍCE
Kolik Fitosporinu je potřeba k ošetření skleníku?

Myslím, že se nebudete mýlit, když si vezmete 50 m pro sebe, ale opakuji, pokud je účel zemědělský, pak při stavbě budov a staveb budete muset dodržovat jiné vzdálenosti, pokud je dům jiný.

Dobrý den, bydlím na venkově a můj dům je na rohu. Po levé straně domu vede asfaltová cesta. Vzdálenost od silnice k domu je cca 6 metrů a celou dobu soused bydlící na druhé straně ulice parkuje svá auta přímo pod mými okny. Pletený plot instalovali předchozí majitelé, byli příbuzní tohoto souseda. Na přední straně domu se tomu snad ani nedá říkat plot, ale drátěný plot, instalovaný 1 metr od domu.Doslova 1,5 metru od plotu vede asfaltová cesta, po které jezdí auta. Otázka: Mohu v koordinaci se správou osady zvětšit vzdálenost plotu směrem k silnici na levé straně domu o cca 3 metry nebo 2,5?Chci vysadit keře, květiny a ohradit tuto stranu domu.

Ahoj. Svou otázku adresujte vedení obce. Pozemky jsou jejich a je na nich, jak se rozhodnou.

Je třeba podat písemnou žádost místní správě, ta vám dá písemnou odpověď.

Vysvětlete mi prosím, jaká je vzdálenost od obytného domu k silnici: „Bydlím ve dvoupatrovém činžovním domě, který je starší 70 let. Dělají cestu blízko mých oken, jaká by měla být vzdálenost od mých oken, A kolem tohoto domu není žádná slepá oblast, S pozdravem, Victore.

Bydlím v domě starém přes 100 let a poblíž je železniční silnice, jaká by měla být vzdálenost od železniční silnice k obytnému domu?

Přečtěte si 4 odpovědi

3 metry od mého domu je pouliční silnice, co mám dělat a kam mám jít, abych si nechal na silnici namontovat obrubníky, jinak nikdy nevíte, co řidiči narazí do plotu nebo domu, nebo můžu postavit sloupy já jako obrubník. Jaká by měla být vzdálenost od domu k silnici?

Ahoj! Sousedé přes ulici rozšířili silnici až k elektrickému sloupu, ke kterému je připojen můj dům. Místo silnice se ukázalo, že je to plošina a všechna auta se tu otáčejí. Auta často narážejí do sloupu, což opakovaně přerušuje přívodní potrubí z mého domu. Existují nějaké normy pro vzdálenosti od sloupu k silnici? A jak by mělo být vše zařízeno? Býval tam sloup, přes dálku byl příkop, pak silnice. Nyní je příkop zasypán a ke sloupku navezena cesta.

U mého plotu byla spontánně vybudována silnice, (pozemek zastupitelstva obce) na generelu obce žádná silnice není. Auta často vjíždějí do plotu. V jaké vzdálenosti od plotu mám podle zákona instalovat blatník a pokud ano, na jaké předpisy se mohu odvolávat?

Přečtěte si 2 odpovědi

Otázka tohoto charakteru.Postavili jsme základ pro plot kolem pozemku podle našich hranic dle podkladů. Plot vyrábíme z profilu. Rozhodli jsme se udělat násyp 1.5 metru od plotu, aby plot nespadl. Za domem přes ulici je sousedův pozemek a nachází se pod naším pozemkem a vzdálenost mého plotu k jeho plotu je 10 metrů. Ulice je průchozí a po této silnici jezdí pouze on. Náš soused nám nedovolí postavit 1.5metrový násep a říká, že je to nezákonné. Můžete pomoci vyřešit tuto situaci? Děkuji.

ČTĚTE VÍCE
Jaký tlak by měl být v Peskostruy?

Mám tuto situaci. Developer koupil sousední pozemek a postavil 4 domy. Developer vyčlenil 6,5 akrů půdy (země registrované jako soukromé pozemky pro domácnost) na silnici a zaregistroval 1/4 každého domu. Tento úsek (silnice) vede podél našeho pozemku, vzdálenost od silnice k našemu domu je 1,5 metru. Otázka: lze tento pozemek (6,5 akrů soukromých pozemků) použít jako silnici?

Přečtěte si 2 odpovědi

Před více než 10 lety jsme na náš pozemek asi 100 metrů daleko vylili betonovou cestu, protože. V té době nikdo ze sousedů silnici nepotřeboval, veškeré prostředky na její vybudování byly naše a komunikace byla navržena pouze pro průjezd osobních vozidel. Nyní majitel sousedního pozemku plánuje postavit poblíž dům a po této komunikaci jezdit kamiony, což s největší pravděpodobností povede k sesuvu půdy na této komunikaci. Máme právo zakázat jízdu na této silnici a postavit závoru? Na jednostranný pozemek je vjezd z jiné obce.

Máme dům ve vesnici, přes vesnici vedou dvě silnice. Na jedné cestě je malá díra, sousedé na protější straně vyšlapali cestičku kolem díry na naší straně. A teď jezdí skoro přímo pod plotem našeho domu.

Vzdálenost od domu k silnici je normou zakotvenou v SNiP a požárních bezpečnostních normách, za jejichž dodržování odpovídá ministerstvo pro mimořádné situace, požadavky sanitárních a hygienických předpisů a předpisů. Od domu je stanovena minimální vzdálenost, která vyžaduje důsledné dodržení stanovené metráže a ve většině případů se má za to, že jde o zákonnou normu. Ve skutečnosti však požadavky na vzdálenost závisí na několika faktorech. Vzdálenost, která musí být v každém konkrétním případě dodržena, by měla být dána typem komunikace, povahou a materiály obytného domu a typem osídlení.

Vzdálenost od domova k silnici

Obsah

 1. Regulační dokumentace
 2. Vzdálenost od silnice k obytné budově podle norem SNiP
 3. Pokyny
 4. vozovka
 5. Otočit nebo otočit
 6. Vzdálenost od domu k plotu
 7. Omezení a základní norma vzdálenosti

Regulační dokumentace

Vzdálenost od obytné budovy k silnici je proměnná hodnota, která závisí na několika složkách. Při jeho výpočtu se zohledňuje charakter jízdního pruhu, jeho označení v generelu rozvoje území, počet jízdních pruhů a intenzita dopravy. Potřeba udržovat vzdálenost mezi jakoukoli silnicí a domem je diktována vlastnictvím půdy (v jakékoli osadě – veřejné i soukromé). Je třeba zvážit:

 1. Vzdálenost od silnice k plotu v závislosti na jeho typu vyžaduje ponechání ramene nebo chodníku pro chodce. U soukromého domu není základním parametrem ani tak norma vzdálenosti od domu, ale zákonem předepsaného plotu, protože vzdálenost od plotu k obytné budově je přísně zohledněna.
 2. SNiP (stavební předpisy a předpisy) obsahuje požadavky vyvinuté na základě bohatých zkušeností s výstavbou budov a konstrukcí nashromážděných během éry státní normalizace a standardních konstrukčních prvků. Seznam právně stanovených norem zahrnoval nejen vzdálenost v metrech podle GOST od silnice k domu. Vypracované dokumenty obsahovaly vědecky stanovené normy k zajištění bezpečného života občanů.
 3. Ve velkém městě s hustou zástavbou a úsporou metrů se začala objevovat nebezpečná tendence ke zmenšování potřebné vzdálenosti mezi bydlením a vozovkou, kde se pohybují auta. Nárůst vozového parku občanů a počtu parkovacích míst potřebných pro obyvatele bytových domů vedly ke vzniku zvláštních hygienických předpisů a nařízení. Z oken pětipatrové nebo vyšší budovy diktují pravidla pro umístění vjezdů mezi domy, soukromých aut a parkovišť. Norma může být určena vzdáleností zdroje znečištění plynem od bytového domu nebo veřejné budovy pro zvláštní účel (lékařské, všeobecně vzdělávací).
ČTĚTE VÍCE
Jak se nazývají nosné trámy umístěné pod stupni?

SNiP standardy na diagramu

Pro individuální bytovou výstavbu umístěnou na soukromém pozemku existuje SNiP 30-02-97 ve znění z roku 2018, které je platné na území SNT a bývalých družstev dacha, kde lze od ledna 2019 registrovat a stavět bytové domy.

Její standardy pracují i ​​na základních parametrech v městské zástavbě, v soukromém sektoru a určují i ​​základní vzdálenosti pro výstavbu individuální bytové výstavby na venkově. Minimální vzdálenost od silnice k domu, například v soukromém sektoru města nebo venkovského sídla, je uvedena v této sbírce norem.

V SP 53.13330.2011 „Plánování a rozvoj území zahrádkářských svazů občanů. Budovy a stavby”, aktualizovaná verze SNiP 30-02-97, obsahuje nejen standardy dodržované na chatách a neziskových partnerstvích, ale také základní parametry pro výstavbu na území Ruska a vývoj základních standardů a GOST. v jednotlivých zakládajících celcích Ruské federace.

Na webu

Stavba plotů musí jistě doprovázet jakoukoli zástavbu na území soukromého pozemku.

Nezáleží na tom, zda patří do kategorie individuální bytové výstavby, zahradního domku nebo se vyrábí na pozemcích soukromých domácností. Nový zákon zachoval požadovanou vzdálenost od obytného domu k plotu.

Vzdálenost od plotu k vozovce je naopak regulována vzdáleností mezi plotem majitele a podobnou budovou sousedů přes silnici. Ačkoli tedy pravidla nemají přesný údaj v metrech, lze jej snadno vypočítat nahlédnutím do územního plánu města pro charakter území pro vozidla.

Vzdálenost od silnice k obytné budově podle norem SNiP

Uvnitř hranic jakéhokoli sídla mohou být různé typy jízdních pruhů pro vozidla. Podle druhu a rozměrů zvláštního jízdního prostoru je stanovena standardní vzdálenost k vozovce.

Na webu

Chcete-li zjistit, kolik metrů od silnice nebo uličky můžete postavit dům, musíte si prostudovat stavební předpisy. Regulace se provádí podle SNiP 30-02-97 a SP 11-106-97. Podle určitých norem nesmí být vzdálenost mezi rameny menší než 7 m. Ale na obecném plánu existují zvláštní označení, podle kterých je určena šířka vozovky.

Pro venkovské oblasti je vodítkem speciální značení různorodých cest, které je na mapách neustále aktualizováno. V závislosti na kategorii se vypočítá vzdálenost (minimum), ve které by měl být plot oddělen od komunikace.

Normy a pravidla

Podle norem SNiP je minimální vzdálenost od silnice k obytné budově 5 metrů. Vzdálenost od uličky, příjezdové cesty nebo uličky musí být minimálně 3 metry. Toto je požadovaný standard.

Pokyny

Silnice se v každém případě nazývá příjezdová cesta, bez ohledu na povrchový materiál (základ, dlaždice, asfalt, dlažební kostky), na které není trvalý provoz, ale vzdálenost mezi okraji umožňuje periodický pohyb vozidel. Průjezd je typická silniční struktura ve vesnici, družstvu dacha nebo SNT.

Městská oblast

Maximální vzdálenost od něj není omezena. Majitel může plot posunout, aby se vyhnul riziku vniknutí kontaminace na pozemek (prach a nečistoty, výfukové plyny). Ani na vesnici však nesmí být vzdálenost mezi dvory umístěnými proti sobě menší než 3,5 m. Šířka úseku označeného jako průchod je navržena pro současný pohyb 2 aut a chodce po stezce pro pěší umístěné na strana silnice.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí oprava základů dřevěného domu?

Předpisy SNiP

vozovka

Rozměrově převyšuje průjezd, protože nejde jen o segment mezi souběžnými ulicemi, ale slouží k pohybu aut, i když ne trvale.

Intenzivnější provoz a zvýšená funkčnost vyžadují vzdálenost mezi sousedy 9 m. To znamená, že jsou zde dva jízdní pruhy a širší stezka pro chodce, ve většině případů již upravená.

Fotografie ukazuje vozovku.

V ten den

Otočit nebo otočit

Mezi sousedními živými ploty mohou být různé stupně vzdálenosti. Hodně při stavbě plotu závisí na jeho umístění. Ve venkovských oblastech stavební předpisy povolují 6 m na příjezdové cestě nebo vozovce s nepravidelným provozem.

Ve městě se požadavky na vzdálenost mezi ploty obytných budov zvyšují na 15 m za předpokladu, že pohyb je konstantní a účastní se ho vozidla různých typů.

Na webu

Vzdálenost od domu k plotu

Optimální vzdálenost od plotu je 5 m, doporučená SNiP pro zajištění protiprašných opatření a hlukové bezpečnosti. Pokud je budova nad 3 m, u budov o 2 a více podlažích se automaticky zvyšuje doporučená vzdálenost a zároveň musí být dodrženy normy stanovené SanPiN, což je minimálně 8 m.

V obci

Ani jeden individuální záměr bytové výstavby bez ohledu na místo nezíská stavební povolení, pokud nevyhovuje hygienickým normám. Obecně se nedoporučuje umisťovat výškovou budovu do těsné blízkosti rušné komunikace. Pro bytové domy existují standardy městské zástavby. Například v Moskvě mají vlastní, v Petrohradě je vyvíjejí městské úřady na základě regulačních doporučení a hygienických předpisů.

Podívejte se na video na toto téma.

Omezení a základní norma vzdálenosti

V jaké vzdálenosti od silnice lze dům postavit, je regulováno dvěma parametry najednou. Toto je norma pro vzdálenost od plotu, předepsaná v závislosti na jeho velikosti, intenzitě dopravního proudu za jednotku času a dodržení vzdálenosti od plotu k obytné budově. Posledně jmenované je nezbytným požadavkem ministerstva zdravotnictví, které zohledňuje možnost znečištění z dopravy vstupující do oken.

Mělo by to být 5 metrů nebo více, v závislosti na typu silnice, a 3 metry od uličky nebo uličky.

Na místě ve městě

Výjimkou není ani vzdálenost od železnice k obytnému domu. Za hygienickou zónu se považuje 100 m, měřeno od železniční trati (krajní osa), ale hodně závisí na frekvenci pohybu vlaku a dalších podmínkách:

 • objem uskutečněného obratu nákladu;
 • povaha přepravovaného zboží, která může představovat bezprostřední nebezpečí pro obytné budovy;
 • hladiny hluku, které se měří v obdobích silného provozu;
 • úroveň vibrací, kterým jsou vystaveny budovy, když se vlak pohybuje po zpevněné trati;
 • počet cest;
 • umístění seřaďovacích nádraží v blízkosti.

Na videu můžete vidět speciální protihluková opatření přijatá ke snížení sanitárního pásu před výstavbou.

Pokud vlak projíždí výkopem, je také přípustné snížit pásmo hygienické ochrany na 50 m, ale stále je v tomto pásmu kladen důraz na garáže, sklady nebo hospodářské budovy a zeleň se často jednoduše osází.

standard SNiP

Abyste neporušovali stávající pravidla a předpisy, musíte se řídit zákonem, který říká, že jakýkoli plán rozvoje podléhá schválení dozorovými orgány. Pomohou vyhnout se chybám při plánování a terénních úpravách.