Stáhněte si smlouvu na stavbu domu ze dřeva pro Microsoft Word – [.docx], ve formátu PDF – [.pdf].

Obsah

 1. Vzorek
 2. 1. Předmět dohody
 3. 2. Náklady a platební postup
 4. 3. Množství a kvalita stavebních materiálů a druhy prováděných prací.
 5. 4. Podmínky a postup dodávky stavebního materiálu a provádění stavebních prací.
 6. 5. Odpovědnosti stran.
 7. 6. Okolnosti vyšší moci (FORS MAJEURE).
 8. 7. Převod vlastnického práva.
 9. 8. Záruční povinnosti.
 10. 9. Další podmínky.
 11. 10. Adresy a podrobnosti o stranách.
 12. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne ____/_______/ 2022
 13. Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne ____/_______/ 2022
 14. Co je smlouva
 15. Co musí obsahovat smlouva
 16. Předmět zakázky
 17. Náklady na práce
 18. Platba předem
 19. Doba výstavby
 20. Záruky
 21. Přijímací řízení práce
 22. Podmínky ukončení smlouvy
 23. Jiné nuance

Vzorek

____________________________________, dále jen „ZÁKAZNÍK“, na jedné straně a _____________________________________, na straně druhé uzavřely tuto smlouvu takto:

1. Předmět dohody

1.1. Dodavatel v souladu s následující dokumentací, na které se strany dohodly:

 • technické specifikace pro výrobu domu z _____ metrů dřeva (příloha č. 1 smlouvy),
 • architektonické a plánovací řešení domu z ______ metrů dřeva dle individuálního projektu (Příloha č. 3 Smlouvy);

a ve lhůtách uvedených v čl. 4.4 Smlouvy se zavazuje: Dodat Zákazníkovi soubor materiálů potřebných pro stavbu domu______ metrů řeziva _______ mm. přirozená vlhkost, na základě projektu (příloha č. 3 Smlouvy) na místě zákazníka (katastrální číslo) na adrese: _________________________________________________________________________________________________________________________________
Provést stavbu Zařízení v souladu s podmínkami této Smlouvy a Zákazník se zavazuje převzít výsledek díla a zaplatit za něj způsobem stanoveným touto Smlouvou.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce uvedené v bodě 1.1. této smlouvy, sami.

1.3. Veškeré otázky týkající se technologie prací, zajištění řádné kvality práce a materiálů, technického dozoru nad prováděnými pracemi jsou plně na zhotoviteli.

2. Náklady a platební postup

2.1. Náklady na práci podle této smlouvy jsou určeny smluvní cenou, která zahrnuje náklady na stavební materiál a náklady na výstavbu zařízení, které v době podpisu smlouvy činí _____________________________ 00 rublů. Platba se provádí v rublech složením hotovosti. Náklady na dopravu jsou zahrnuty v ceně smlouvy. Náklady na stavební materiál a služby po dobu platnosti smlouvy jsou pevné a nelze je měnit.

2.2. Platba probíhá ve fázích:

2.2.1 Platba předem je __________________________ rublů 00 kopejek, DPH se nevyměřuje a je provedena v době podpisu smlouvy.

2.2.2 Platba za dodávku materiálu je ___________________________ rublů 00 kopejek, nepodléhá DPH – v době převzetí materiálu na staveništi.

2.2.3 Platba za provedenou práci – montáž střechy a dodání Předmětu za podmínek této Smlouvy je ___________________________ rublů 00 kopejek, bez DPH, v době podpisu potvrzení o převzetí za provedenou práci.

2.3. Navýšení ceny práce (bod 2.1. této Smlouvy) v procesu plnění podmínek této Smlouvy Smluvními stranami není přípustné, s výjimkou změn rozsahu prací, v takovém případě zvýšení cena práce je formalizována dodatečnou dohodou ke Smlouvě.

ČTĚTE VÍCE
Jak umýt pásku ze skla, aby nezůstala ani stopa?

2.4. Zákazník poté, co od zhotovitele obdrží vyplněný Přejímací list za dokončenou etapu díla, podepíše uvedený Certifikát nebo zašle zhotoviteli odůvodněné odmítnutí podpisu Certifikátu, který je podkladem pro společnou kontrolu objektu a stanovení časový rámec pro odstranění nedostatků.

2.5 Přejímka dokončené stavby Zařízení se provádí poté, co Smluvní strany splní všechny povinnosti stanovené Smlouvou, v souladu se stanoveným postupem platným v den jejího podpisu.

2.6. Každá skutečnost platby je potvrzena podepsaným Potvrzením o převzetí dokončeného díla nebo dokumentem potvrzujícím platbu za dílo zhotovitele (Potvrzení o přijetí finančních prostředků).

2.7. Pokud je smlouva ukončena z podnětu ZÁKAZNÍKA z důvodů, které ZDAVATEL nemůže ovlivnit, platí se skutečné množství práce. ZÁKAZNÍK je povinen písemně oznámit DODAVATELE ukončení smlouvy tři dny předem.

3. Množství a kvalita stavebních materiálů a druhy prováděných prací.

3.1. Druhy a objemy dodávaných stavebních materiálů vyrábí ZDAVATEL na základě technické specifikace pro výrobu domu a architektonického a plánovacího řešení dohodnutého se OBJEDNÁVKEM a které je nedílnou součástí této SMLOUVY.

3.2. Veškeré řezivo dodávané DODAVATELEM má přirozenou vlhkost, pokud není zvlášť uvedeno jinak.

3.3. Druhy stavebních prací jsou uvedeny v PŘÍLOZE č. 1.

4. Podmínky a postup dodávky stavebního materiálu a provádění stavebních prací.

4.1. DODAVATEL dodává stavební materiál po silnici na místo ZÁKAZNÍKA na adrese: _________________________________________ nejpozději do ____________ 2022.

4.2. O přesném datu a čase dodání stavebních materiálů musí být ZÁKAZNÍK informován minimálně 24 hodin předem. Zpráva musí obsahovat název vozidla; datum odeslání; čas; hlasitost; příjezd na místo ZÁKAZNÍKA.

4.3. Dodací lhůty lze změnit směrem nahoru pouze po dohodě STRAN, na základě odůvodněného důvodu, který je formalizován dodatkem ke Smlouvě.

4.4. Práce provedené DODAVATELEM podle této smlouvy musí být dokončeny nejpozději do __________ 2022.

4.5. V případě předčasného dokončení díla ZÁKAZNÍK akceptuje a zaplatí za dílo v předstihu.

5. Odpovědnosti stran.

5.1. KONTRAKTOR se zavazuje:

5.1.1 Provést veškeré práce na výstavbě Zařízení v rozsahu a termínu stanoveném Smlouvou a dodat Zařízení Zákazníkovi včas ve stavu, který zajišťuje jeho běžný provoz.

 • provedení prací plně v souladu s dokumentací uvedenou v bodě 1.1 Smlouvy;
 • včasné odstranění nedostatků a závad zjištěných při přebírání díla a v záruční době provozu Zařízení;
 • včasné dodání a přijetí materiálů na Stránku.

5.1.3 Při provádění prací na staveništi zajistit nezbytná opatření pro bezpečnost, racionální využití území, ochranu životního prostředí, zeleně a pozemků.

5.1.4 Odstranit do 10 dnů ode dne podpisu aktu o převzetí dokončeného staveniště stavební stroje, zařízení, inventář, nářadí, stavební materiál, dočasné stavby a další majetek zhotovitele mimo staveniště.

ČTĚTE VÍCE
Která automatika je lepší pro kotel na tuhá paliva?

5.1.5 Po dokončení stavby Zařízení/etapa výstavby Zařízení o této skutečnosti do dvou dnů uvědomte Zákazníka e-mailem nebo jiným dostupným způsobem za účelem vystavení potvrzení o převzetí Zařízení/ etapa výstavby Zařízení.

5.1.6 Okamžitě uvědomte zákazníka a dokud od něj neobdržíte pokyny, pozastavte práci, pokud:

 • možné nepříznivé důsledky pro Zákazníka z dodržování jeho pokynů o způsobu provedení díla;
 • jinými okolnostmi nezávislými na vůli zhotovitele, které ohrožují vhodnost nebo trvanlivost výsledků provedených prací nebo znemožňují jejich včasné dokončení.

5.2. ZÁKAZNÍK se zavazuje:

5.2.1 Provést (v případě potřeby) technický dozor stavby.

5.2.2 Poskytnout ubytování stavebnímu týmu Dodavatele v těsné blízkosti staveniště Zařízení, není-li uvedeno jinak.

5.2.3 Zajistit provizorní spojení komunikací včetně napájení staveniště po dobu prací na staveništi.

5.2.4. Zajistěte volné přístupové cesty (vozidla s maximální hmotností do 25 tun a délkou do 9-12 m) pro vykládku a skladování materiálu.

5.2.5 Zajistit možnost vykládky materiálu v těsné blízkosti místa budoucí stavby.

5.2.6 Dohodnout se zhotovitelem místo pro ukládání stavebního odpadu a suti vzniklé při provádění prací.

5.2.7 Provádět včasné platby za materiál a provedenou práci v souladu s odstavci. 2.2.1. — 2.2.3. skutečná dohoda.

5.2.8 Poskytnout zhotoviteli podepsané schéma umístění stavebního záměru na pozemku.

5.3. V případě ukončení SMLOUVY vinou ZÁKAZNÍKA se záloha přijatá DODAVATELEM nevrací, ale převádí se materiál odpovídající vynaložené částce.

5.4. V případě ukončení SMLOUVY vinou KONTRAKTORA je tento povinen vrátit ZÁKAZNÍKOVI všechny peněžní prostředky, které od něj dříve obdržel.

6. Okolnosti vyšší moci (FORS MAJEURE).

6.1. Strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, v důsledku okolností vzniklých proti vůli a vůli STRAN po uzavření SMLOUVY v důsledku mimořádných událostí a které Strana nemohla předvídat resp. vyhnout se, včetně občanských nepokojů, epidemií, blokád, zemětřesení, záplav, požárů a jiných přírodních katastrof, jakož i stávky.

6.2. Pokud v důsledku okolností vyšší moci došlo podle názoru jedné ze smluvních stran ke značné škodě na stavbě, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost do 5 dnů oznámit druhé smluvní straně. Poté jsou Strany povinny projednat proveditelnost dalšího pokračování výstavby a přijmout dodatečnou dohodu s povinným uvedením nových podmínek, postupu a ceny díla, která se od okamžiku jejího podpisu stává nedílnou součástí Smlouvy, popř. zahájit postup pro ukončení smlouvy.

7. Převod vlastnického práva.

7.1. Zákazník po podpisu potvrzení o převzetí Předmětu přijímá Předmět pod svou ochranu a nese nebezpečí jeho případné škody.

7.2. Před dodáním Předmětu odpovídá Zhotovitel za riziko jeho náhodného zničení a poškození, s výjimkou případů souvisejících s okolnostmi vyšší moci.

8. Záruční povinnosti.

8.1. Záruky za jakost se vztahují na všechny konstrukční prvky a práce prováděné zhotovitelem na základě smlouvy.

ČTĚTE VÍCE
Jak průtokoměr ovlivňuje výkon motoru?

8.2. Zhotovitel garantuje možnost běžného provozu Předmětu v záruční době uvedené v bodě 8.3.

8.3. Záruka na konstrukce je poskytována po dobu 1 (jednoho) roku od data podpisu přejímacího certifikátu hotového objektu:

 • na integritu konstrukce,
 • na netěsnosti střechy (záruka se nevztahuje na dočasné střechy: střešní lepenka nebo jiné podobné).

Záruka se nevztahuje na vysychání, rozpínání a modření kulatiny, ostění, prken, trámů.

8.4. Záruční povinnosti nabývají účinnosti okamžikem dokončení prací dle smlouvy a nevztahují se na škody způsobené třetími osobami nebo zákazníkem v důsledku změn v provedení a nesprávným provozem stavby.

8.5. Pokud budou v průběhu záručního provozu Předmětu zjištěny závady, které brání jeho běžnému provozu, je Zhotovitel povinen je na své náklady a ve lhůtě dohodnuté se Zákazníkem odstranit. K účasti na sepsání protokolu se záznamem závad, dohodnutí postupu a termínu jejich odstranění je zhotovitel povinen vyslat svého zástupce v přiměřené lhůtě ode dne obdržení písemného oznámení objednatele. Záruční doba se v tomto případě přiměřeně prodlužuje o dobu odstranění závad.

9. Další podmínky.

9.1 Dojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem ke sporu ohledně nedostatků provedených prací nebo jejich příčin a nemožnosti vyřešit tento spor jednáním, musí být na žádost kterékoli strany jmenováno vyšetření. Náklady na zkoušku nese strana, která požádala o jmenování zkoušky.

9.2. Pokud se podle názoru jedné ze stran nepodaří spor, který mezi stranami vznikl, vyřešit jednáním, bude řešen soudní cestou v místě zhotovitele.

9.3. Jakákoli dohoda mezi smluvními stranami obsahující nové okolnosti neuvedené v této dohodě se považuje za platnou, pokud ji smluvní strany písemně potvrdí ve formě dodatečné dohody.

9.4. Při provádění této dohody se strany řídí předpisy a normami platné legislativy Ruské federace.

9.5. Všechny přílohy uvedené ve Smlouvě jsou její nedílnou součástí.

9.6. Tato smlouva je sepsána na 8 (XNUMX) stranách ve dvou vyhotoveních – po jednom pro každou STRANU a obě mají stejnou PRÁVNÍ SÍLU.

10. Adresy a podrobnosti o stranách.

Umělec:
________________________________________________
Identifikační číslo plátce daně: _________________________________________________
OGRNIP: _______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Zákazník:

Cestovní pas Ruské federace: ______________________________________
Vydáno: ________________________________________
Registrováno: __________________________________
Telefon: _________________________________________

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne ____/_______/ 2022

Technické specifikace pro výrobu domovních____ metrů

 • Srubový dům ____ metrů pro smrštění ze dřeva _______ mm. přirozené vlhkosti.
 • Obvodové stěny – dřevo____ mm.
 • Vnitřní příčky 1.NP – dřevo ____ mm.
 • Vnitřní příčky 2.NP – dřevo ____ mm.
 • Podlahové nosníky – hraněné řezivo 100×150 mm.
 • Mezipodlahové nosníky – hraněné řezivo 100×150 mm.
 • Krokvový systém – hraněné řezivo 50×150 mm.
 • Střešní plášť – hraněná deska 25×150 (100) mm.
 • Střešní štíty – ________________
 • Střešní krytina – střešní krytina
 • Tvar střechy – ___________________
 • Spotřební materiál (hmoždinky, izolace korunky, hřebíky, sponky atd.)
 • Ošetření spodní koruny a podlahových trámů antiseptikem
 • Výška 1. patra – ____________
 • Výška 2. patra – ____________
 • Technologické otvory pro okna a dveře
 • Montáž rohů domu – do teplého rohu
 • Montáž stěn domu – na dřevěné hmoždinky
 • Montáž podlahových a stropních trámů
 • Instalace příhradového systému
 • Montáž provizorní střešní krytiny (střešní lepenka)
 • Dodávka a vykládka (u vjezdu do areálu)
ČTĚTE VÍCE
Co byste měli udělat před nanesením tmelu na stěny?

Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne ____/_______/ 2022

Osvědčení o převzetí a převodu

____/_______/ 2022
Já, zhotovitel: ________________________________________________, předal jsem srubový dům domu postaveného v souladu s technickými specifikacemi a architektonickým a plánovacím řešením pro dům ze dřeva___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. _______/ 2022, se sídlem na adrese: ________________________________________________________.

Já, zákazník: ____________________________________________________________________ to přijal v konfiguraci prezentované v dodatku č. 1 smlouvě ve stavu, který zajišťuje její normální provoz.

Smluvní strany plně splnily své závazky vyplývající ze smlouvy. Na jeho úplnost, kvalitu práce a finanční kalkulace nejsou žádné nároky.

dům dle vlastního návrhu (návrh dřevostaveb)

Garantujeme nízkou cenu díky vlastní výrobě a práci bez zprostředkovatelů!

Rozhodli jste se tedy, že výstavba vašeho domu bude provedena se zapojením profesionálů – dodavatelů nebo jednotlivých podnikatelů poskytujících služby pro výstavbu obytných budov. Nyní je čas na revizi smlouvy.

Co je smlouva

Podstata smlouvy je jasně popsána v článku 702 Občanský zákoník Ruské federace .

Smlouva je dílo, které se zhotovitel zavazuje provést jménem objednatele. A vy jako zákazník se zavazujete tato díla přijmout a zaplatit.

Ve standardním případě provede zhotovitel dílo na vlastní náklady – to znamená, že si veškerý materiál nakoupí sám, všechny potřebné práce provede kvalitně, svépomocí a na vlastní náklady. Dodavatel také téměř vždy nezávisle určuje, jak dokončit zadání zákazníka.

Co musí obsahovat smlouva

 • Datum, místo a čas podpisu smlouvy
 • Předmětem zakázky je vlastní proces výstavby a jeho výsledek
 • Cena práce zhotovitele, platební postup: výše zálohy, podmínky a výše plateb, způsob platby – hotově, bankovní kartou nebo online převodem
 • Lhůta, ve které je zhotovitel povinen dodat projekt
 • Přijímací řízení práce
 • Záruky
 • Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele
 • Odpovědnost stran za porušení dohod
 • Okolnosti vyšší moci, podmínky ukončení smlouvy, zvláštní a jiné podmínky
 • Smlouva čas
 • Podrobnosti a osobní údaje stran
 • Podpisy

Předmět zakázky

Ve smlouvě musí být uveden typ stavby, která bude postavena, její hlavní vlastnosti a parametry, technické podmínky, požadavky na materiály a také adresa staveniště.

Náklady na práce

Ve smlouvě musí být uvedeny úplné náklady na služby poskytované zhotovitelem, včetně případných dodatečných výdajů. Například náklady na projektovou přípravu, projekt, platbu a dodávku stavebního materiálu.

ČTĚTE VÍCE
Jak zkontrolovat, zda funguje přirozené větrání?

Platba předem

Platba se obvykle provádí postupně po přijetí každého jednotlivého typu díla. Pokud zhotovitel požaduje 100% zálohu, je lepší se poohlédnout po jiné firmě.

Doba výstavby

Doba výstavby domu závisí především na technologii stavby. Pokud stavíte dům z cihel nebo bloků, proces může trvat od 4 do 8 měsíců. Také bude trvat minimálně další rok, než se budova zmenšuje. Dům vyrobený z panelů SIP lze postavit za 3 týdny, zatímco stavba domu ze dřeva nebo rámu bude trvat nejméně 30 dní.

Důležitý je také sezónní faktor – například v suchém a teplém období se doporučuje instalovat monolitický základ.

Pokud jste si vzali hypotéku na stavbu domu, pak si dejte pozor také na to, jaké termíny dokončení prací a zápisu vlastnictví k stavěnému objektu jsou uvedeny ve vaší úvěrové smlouvě. Porušení těchto podmínek může vést k narůstání sankcí a zvýšení úvěrové sazby.

Záruky

Občanský zákoník Ruské federace stanoví minimální záruční doby pro práce provedené na základě stavební smlouvy. Například záruční doba na konstrukční část domu nebo základ musí být alespoň 2 roky.

Svědomité stavební firmy obvykle přebírají záruční závazky na delší dobu. Optimální doba dotace je minimálně 5 let pro nadaci a minimálně 15 let pro strukturální část.

Přijímací řízení práce

Práce lze přijímat buď po etapách, nebo po dokončení celé stavby. Při uzavírání smlouvy je vhodné trvat na první variantě a také uvést způsoby kontroly mezi etapami – foto a video reportáže ze stavby, pořízení závěrů po interním technickém dozoru.

Ve smlouvě je také nutné poznamenat načasování podpisu akceptačního listu a postup řešení neshod při zjištění připomínek a závad.

Podmínky ukončení smlouvy

Smlouva musí obsahovat podmínky pro její ukončení a uvést možné důvody.

Pro dodavatele mohou být důvody pro ukončení smlouvy:

 • poskytování nekvalitních stavebních materiálů zákazníkem;
 • zpoždění platby;
 • nedostatek technické dokumentace.

Zákazník se může rozhodnout smlouvu vypovědět, pokud termín a kvalita díla neodpovídají uvedeným požadavkům a zhotovitel odmítne odstranit vady.

Jiné nuance

Co dalšího musí smlouva obsahovat:

 • počet lidí, kteří budou součástí stavebního týmu;
 • schopnost přilákat vlastního inženýra, aby přijal práci;
 • stav příjezdových cest k staveništi (pokud je cesta k staveništi špatná, vyplatí se to předem projednat se zhotovitelem a zaznamenat do smlouvy);
 • životní podmínky stavební čety při práci.

Pokud ve smlouvě nenajdete jeden nebo více uvedených bodů, nabídněte jejich doplnění. Vysoce konkurenční trh a míra inflace u materiálů jsou nyní více než kdy jindy ve prospěch klienta. A dostupné sazby za hypoteční programy na výstavbu obytného domu činí sen velmi reálným a hmatatelným.