Do jaké míry jsou možné odchylky od hodnot odporu při stavbě přijímačů podle popisů?

Není možné uvést žádné přesné limity pro odchylky hodnot odporu, protože limity změn závisí na místě v obvodu, ve kterém odpory působí.

Obecně však můžeme předpokládat, že změna hodnot v rozmezí 15-20% neovlivní kvalitu přijímače.

Jaký je rozdíl mezi odolností proti „koksu“ druhého stupně a odporem prvního stupně?

Rozdíl mezi „koksovou“ (chemickou) odolností prvního a druhého stupně spočívá především v odchylce skutečné hodnoty odporu od štítkové hodnoty.

U odporů prvního stupně tyto odchylky nepřesahují 10-15%, zatímco u odporů druhého stupně jsou mnohem větší.

Jak zvýšit hodnotu odporu koksu?

V amatérské praxi je velmi běžné zvýšení hodnoty chemické (koksové) odolnosti odstraněním části koksové vrstvy.

Chcete-li to provést, odstraňte izolační vrstvu laku, která překrývá odpor, a poté pomocí nože nebo jiného nástroje očistěte část chemické vrstvy.

Tuto metodu nelze doporučit, protože hodnota odolnosti holého koksu, a to jak z důvodu jeho hygroskopičnosti, tak i jeho možného mechanického poškození, se bude časem měnit.

Navíc taková operace obvykle přeruší kontakt mezi vrstvou koksu a kovovým pláštěm, což také zhorší kvalitu odolnosti.

Pokud je tedy nutné zvýšit odpor (pokud není po ruce žádný odpor požadované hodnoty), měly by být dva nebo více odporů zapojeny do série tak, aby se součet jejich hodnot rovnal hodnotě požadované hodnoty. odpor.

Jak odstranit lak z odolnosti proti koksu?

Nejjednodušší způsob, jak odstranit lak z koksových rezistorů, je smýt jej alkoholem. To se však nedoporučuje, protože smývání laku kazí odolnost (viz předchozí otázka).

Jak snížit hodnotu odporu koksu?

Nejjednodušší způsob je posunout jeden z odporových pásů směrem ke středu. Další metodou je rozdělení elektricky vodivé vrstvy na stejné části a jejich paralelní spojení (viz obrázek).

Jak snížit hodnotu odporu koksu

Rýže. 1. Jak snížit hodnotu odporu koksu.

Jak určit hodnotu odporu?

Měření hodnot odporu v amatérském rádiovém použití lze provádět pomocí běžného amatérského volt-miliampérmetru, určeného pro měření napětí do 120 V.

Cívka takového volt-miliampérmetru, běžného mezi radioamatéry, má odpor při měření napětí do 6 V – 300 Ohmů; při měření napětí do 120 V se sériově s cívkou zapíná přídavný odpor 5 700 Ohmů.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybělit bílé věci ze žlutosti doma?

Pro měření odporu potřebujete kromě voltmiliampérmetru baterii s napětím 80-120 V. Měření se provádí následovně. Voltmetr se zapne podle obvodu a a při sepnutém odporu Rx se odečte napětí.

Zapnutí voltmetru a odporu

Rýže. 2. Zapněte voltmetr a odpor.

Poté se provede druhý počet, ale s odporem Rx připojeným k obvodu. Po těchto dvou odečtech můžete určit hodnotu naměřeného odporu pomocí následujícího vzorce:

kde U1 a U2 jsou odchylky voltmetru během prvního a druhého měření.

Předpokládejme, že voltmetr ukázal při prvním měření 90 V a při druhém měření 30 V. Poté

Pomocí voltmetrové stupnice určené pro měření napětí do 120 V můžete měřit hodnoty odporu přibližně v řádu tisíců a desetitisíců ohmů.

Odpory, jejichž hodnoty jsou menší než 1000 Ohmů, se měří pomocí šestivoltové stupnice (schéma b). Vzorec v tomto případě bude vypadat takto:

Pokud při prvním měření voltmetr ukázal napětí 4 V a při druhém 2 V, pak požadovaná hodnota Rx bude Rx = (4/2-1) * 300 = 300 P. Je třeba mít na paměti že při tomto způsobu měření odporu se stejná hodnota určí jako hodnota, kterou má odpor při značné zátěži a při zátěži se hodnota vysokoodporových odporů může znatelně změnit.

Je možné nahradit koksové (chemické) odpory drátěnými a naopak?

Jakékoli chemické odolnosti lze nahradit drátěnými, protože chemické odolnosti se používají pouze proto, že jsou kompaktnější a levnější než drátěné.

Odporové dráty se obvykle používají pouze tehdy, když jimi musí procházet vysoký proud, pro který nejsou vhodné chemické odolnosti.

Odporové vodiče proto nelze vždy nahradit chemickými, ale obrácená výměna je vždy možná. Je třeba mít pouze na paměti, že v některých případech je třeba odporové dráty navinout bifilárním způsobem, aby byly neindukční.

Co je bifilární vinutí?

Metoda bifilárního vinutí je metoda, kdy se navíjení provádí současně dvěma dráty. Konce těchto drátů jsou k sobě připájeny.

Jak je vidět z obrázku, proud v tomto případě projde polovinu cesty jedním směrem a druhou polovinu druhým směrem, a proto se pole, která proudem vytvoří, budou vzájemně kompenzovat.

Takto navinuté rezistory nebo cívky nemají indukčnost a jsou čistě ohmické.

ČTĚTE VÍCE
Jak vyčistit přepálený tuk z pánve?

Co je bifilární vinutí

Rýže. 3. Co je to bifilární vinutí.

Kdy se používá bifilární vinutí?

Bifilární vinutí se používá v případech, kdy je potřeba vyrobit neindukční odpor drátu.

Jaké odpory se mohou v přijímačích zahřívat a proč?

Zahřívání odporů je důsledkem toho, že jimi protéká proud; v tomto případě dochází k úbytku výkonu v odporu, který se projevuje ohřevem odporu.

Každý odpor může spotřebovat určité množství energie. Překročení tohoto výkonu může způsobit velmi zahřátí odporu a dokonce jeho poškození.

Koksové (chemické) odpory používané v přijímačích jsou obvykle dimenzovány na výkon 0,5 W. Abyste zjistili, jak velký proud může procházet daným odporem bez újmy, můžete použít jeden z následujících vzorců:

V těchto vzorcích:

W – výkon ve wattech, I – proud v ampérech, U – napětí ve voltech, R – odpor v ohmech.

V případech, kdy je známa síla proudu protékajícího odporem, je třeba použít první vzorec, hodnotu odporu vynásobíme druhou mocninou proudu protékajícího tímto odporem.

Abyste mohli určit hodnotu W pomocí druhého vzorce, musíte vynásobit napětí, které je aplikováno na konce odporu, proudem, který jím protéká.

V obvodech přijímače se obvykle ohřívají ty odpory, kterými protéká stejnosměrný proud. Takové odpory zahrnují zátěžové a oddělovací odpory v anodových obvodech, odpory, které nastavují záporné předpětí na mřížkách, odpory potenciometrů, ze kterých je kladné napětí odváděno do mřížek stínění.

Všechny ostatní odpory přijímače by se neměly zahřívat. Jejich zahřívání signalizuje, že někde v přijímači došlo k poruše.

Jaký odpor se nazývá ohmický?

Ohmický odpor je odpor vodiče vůči elektrickému proudu v důsledku materiálu vodiče.

Protože ohmický odpor vodiče závisí pouze na jeho materiálu, bude hodnota odporu stejná pro stejnosměrný i střídavý proud.

To platí při nízkých frekvencích střídavého proudu. Při vysokých frekvencích se odpor skutečně zvýší v důsledku kožního efektu.

Jaký odpor se nazývá indukční?

Indukční reaktance je odpor, který se jeví vůči proudu v obvodu v důsledku přítomnosti indukčnosti v něm, která, jak známo, zabraňuje jakékoli změně velikosti proudu procházejícího obvodem.

Indukční reaktance existuje pouze ve vztahu ke střídavému proudu. Proto je třeba tento odpor brát v úvahu pouze u obvodů střídavého proudu.

ČTĚTE VÍCE
Jak vařit hovězí maso ve studené nebo horké vodě?

Jaký je rozdíl mezi indukční a ohmickou reaktancí?

Hodnota ohmického odporu, zhruba řečeno, zůstává stejná pro stejnosměrný i střídavý proud. Ohmický odpor se proto používá v těch obvodech, ve kterých je nutné získat stejný úbytek napětí pro střídavý i stejnosměrný proud.

Co se týče indukčních reaktancí, jejich hodnota je ve vztahu ke střídavému proudu významná a pro stejnosměrný proud představují obvykle velmi malý odpor vzhledem k materiálu vodiče, ze kterého jsou vyrobeny.

Když tedy stejnosměrný proud prochází indukční reaktancí, získá se malý pokles napětí a při průchodu střídavého proudu se získá velký pokles napětí.

Často se používá v různých elektrických spotřebičích; například tlumivka použitá v usměrňovači představuje velký indukční odpor pro zvlnění a současně malý ohmický odpor pro stejnosměrný proud.

Zdroj: A.P. Gorshkov – Radioamatérská příručka v otázkách a odpovědích, 1938.

Rezistor (odpor) je jednou z nejběžnějších součástí v elektronice. Jeho účel je jednoduchý: bránit toku proudu a přeměňovat jeho část na teplo.

Hlavní charakteristikou rezistoru je odpor. Jednotkou odporu je Ohm (Ohm, Ω). Čím větší je odpor, tím více proudu je rozptýleno do tepla. V obvodech napájených nízkým napětím (5 – 12 V) jsou nejběžnější odpory dimenzované od 100 Ohmů do 100 kOhmů.

Ohmův zákon

Ohmův zákon umožňuje určit jednu z veličin na daném úseku obvodu: proudovou sílu I, Napětí U, odpor R, pokud jsou známy další dva:

Zapojení rezistorů

Když jsou rezistory zapojeny do série, jejich odpor se sečte:

$R_t = R_1 + R_2 + ldots + R_N$

Při paralelním připojení se konečný odpor vypočítá podle vzorce:

Aplikace v praxi

Mezi rolemi, které může rezistor hrát v obvodu, jsou následující:

Rezistor omezující proud

Příklad, ve kterém byl diskutován Ohmův zákon, je také příkladem rezistoru omezujícího proud: máme součástku, která je navržena tak, aby fungovala při určitém proudu – rezistor snižuje proud na požadovanou úroveň.

V případě Arduina byste měli omezit proud vycházející z výstupních pinů. Napětí při sepnutém kontaktu (vysoké) je 5 V. Podle dokumentace by proud neměl překročit 40 mA. Abyste tedy mohli bezpečně odvést proud z kontaktu do země, budete potřebovat rezistor o jmenovité hodnotě R = U / I = 5 V / 0.04 A = 125 Ohm nebo více.

ČTĚTE VÍCE
Musím strop před malováním pocukrovat mýdlem?

Pull-up a pull-up rezistory

Pull-down a pull-up rezistory se používají v obvodech v blízkosti vstup kontakty logických součástek, pro které je důležitá pouze skutečnost: jsou napájeny nulové volty (logická nula) nebo nenulové (logická jednička). Příkladem jsou digitální vstupy Arduino. Rezistory jsou potřeba, aby vstup nezůstal v „pozastaveném“ stavu. Vezměme si tento diagram

Chceme, aby vstup neregistroval žádné napětí, když tlačítko není stisknuto (obvod je rozpojený). Ale v tomto případě je vstup ve stavu „ne“. Může a nemusí střílet chaotickým, nepředvídatelným způsobem. Důvodem je hluk generovaný kolem: dráty fungují jako malé antény a produkují elektřinu z elektromagnetických vln v okolním prostředí. Aby bylo zajištěno, že při otevřeném obvodu není žádné napětí, je poblíž vstupu umístěn stahovací odpor:

Nyní poteče nežádoucí proud přes odpor do země. Pro utahování se používají odpory s vysokým odporem (10 kOhm nebo více). V okamžicích, kdy je obvod uzavřen, vysoký odpor rezistoru zabraňuje tomu, aby většina proudu šla do země: signál půjde na vstupní kontakt. Pokud by byl odpor rezistoru malý (několik ohmů), došlo by v uzavřeném obvodu ke zkratu.

Podobně pull-up rezistor drží vstup na logické XNUMX, když je vnější obvod otevřený:

Totéž: odpory velkých hodnot (10 kOhm nebo více) se používají k minimalizaci energetických ztrát, když je obvod uzavřen, a k prevenci zkratů, když je otevřený.

Dělič napětí

Dělič napětí se používá k získání pouze části původního napětí. Například z 9 V můžete získat 5. Podrobně je to popsáno v samostatném článku.

Výkon rezistoru

Rezistory mají kromě odporu také výkonovou charakteristiku. Určuje zátěž, kterou rezistor vydrží. Mezi konvenčními keramickými rezistory jsou nejběžnější hodnoty 0.25 W, 0.5 W a 1 W. Pro výpočet zatížení působícího na rezistor použijte vzorec:

Pokud není uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Nonkomerční-Share Alike 4.0 International