FAKT 1 KOMPLETNÍ TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA ČIŠTĚNÍ DSW SE Skládá ze 4 HLAVNÍCH PROCESŮ

Plnohodnotné technologické schéma čištění odpadních vod by mělo zahrnovat 4 hlavní procesy: mechanické čištění, biologické čištění, dezinfekce vyčištěné vody a čištění kalů. V některých případech lze použít tzv. „odstřižená schémata“, ve kterých chybí nějaký proces – to je opodstatněné ve výjimečných podmínkách. Například technologie bez biologického čištění – s využitím fyzikálně-chemického čištění a filtračního čištění. Tento proces je nucen být využíván na některých vzdálených lokalitách s dočasným (sezónním) pobytem, ​​kde nelze využít zařízení biologického čištění, protože vyžadují dlouhý náběh (růst biomasy během 2-3 měsíců).
Naopak, schéma může být složitější, pokud se čistírna používá k čištění významných objemů odpadních vod.

Rýže. 1 Purifikační stupně v plnohodnotném technologickém schématu GSV

FAKT 2 MECHANICKÁ ÚPRAVA VODY – POČÁTEČNÍ FÁZE ČIŠTĚNÍ FGP

Mechanické čištění vody je separace nerozpuštěných hrubých nečistot, které jsou minerální a organické, z odpadní vody. Mechanické čištění se v zásadě používá jako předstupeň biologického čištění nebo jako dočištění odpadních vod.
Pro mechanické čištění vody jsou typické následující procesy:

Napínání
usazování
Filtrace
Zvažte je podrobně.

FAKT 3 PRVNÍ STUPEŇ MECHANICKÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY – CEDENÍ

Přecezování je oddělování plovoucích hrubých nečistot a částečně suspendovaných látek na sítech a sítech pro zajištění správného provozu konstrukcí a zařízení. Tabulka 1 uvádí seznam nejběžnějších pasírovacích zařízení.

Šířka štěrbin je od 60–80 mm (při použití pro předběžné hrubé pnutí) do 5–6 mm.

Díky pevným štěrbinám dochází k jednorozměrné filtraci, při které mohou mřížkami procházet dlouhé úzké vměstky

Poskytuje velikost mezery až 3 mm. Efektivně pracuje s aluviální vrstvou odpadu a poskytuje efektivnější zadržování

Odpadní voda protéká sadou krátkých plastových sekcí (nebo úlomků sít), opatřených háky a vzájemně spojených kloubem do nekonečné stuhy

Perforovaná zařízení poskytují hluboké filtrování s dvourozměrným efektem (všechny inkluze, které jsou větší než velikost otvorů, jsou zachovány). Z hlediska účinnosti zaujímají regálová zařízení mezipolohu mezi síty a tyčovými síty

Nejúčinnější zařízení. Vyžaduje předběžné odstranění velkých inkluzí. Z hlediska výkonu jsou použitelné až do velkých OS včetně.

Účinnost použitého zařízení se posuzuje podle množství zadrženého odpadu. Podle současných norem* je přípustné neopatřit rošty v případě čerpání odpadních vod do čistírny při instalaci roštů s mezerou maximálně 16 mm nebo roštů drtiče před čerpadla, přičemž délka tlakového potrubí by neměla přesáhnout 500 ma na čerpacích stanicích je odvoz zadrženého odpadu zajištěn na odpadovém roštu.
Nedoporučuje se drtit odpad na vstupu do čistírny ČOV, protože to vede ke zvýšení uvolňování částic úlomků z upravované vody.

ČTĚTE VÍCE
Kolik voltů stačí k nastartování auta?

Rýže. 2 síta pro čištění odpadních vod

FAKT 4 VE FÁZI NASTAVENÍ JSOU SUSPENDOVANÉ LÁTKY ODSTRANĚNY Z ODPADNÍ VODY A SEDIMENTOVÁNY (VYČIŠTĚNY).

usazování – separace suspendovaných látek (dále jen SZ) z odpadních vod působením gravitace v lapačích písku, usazovacích nádržích, lapačích olejů, lapačích olejů a dehtů, dále v hydrocyklonech a odstředivkách – vlivem odstředivých sil.

lapače písku slouží k separaci nerozpuštěných minerálních nečistot a jsou poskytovány v úpravnách s kapacitou nad 100 m³/den. Počet lapačů písku nebo přihrádek musí být alespoň 2, všechny funkční. S objemem zachyceného sedimentu až 0,1 m³/den. Usazeniny je možné odebírat ručně, při větším objemu je vysypávání sedimentů mechanizováno.
Účinnost retence písku se posuzuje podle obsahu písku v sedimentu primárních usazovacích nádrží. Obsah písku, který nezpůsobuje potíže při provozu, není vyšší než 6 % sušiny kalu (ne více než 3 % při použití vysokorychlostních odstředivek pro odvodňování kalu).

Rýže. 3. Provzdušňovaný obdélníkový lapač písku

usazování v usazovacích nádržích je nejjednodušší, nejdostupnější a nejméně pracný způsob oddělování hrubě rozptýlených nečistot z čištěné odpadní vody, jejíž hustota se nerovná hustotě vody. Takové nečistoty se usazují na dně nebo plavou na hladinu. Sedimentační nádrže jsou klasifikovány podle charakteru jejich práce, technologické úlohy, směru proudění vody, způsobu zajištění flokulace nerozpuštěných látek a způsobu vypouštění sedimentu.

Tabulka 2. Klasifikace usazovacích nádrží

Primární usazovací nádrže (pro čištění odpadních vod)

Sekundární usazovací nádrže (pro usazovací vodu, která prošla biologickým čištěním)

Terciární usazovací nádrže (pro dočištění)

Kalové kompaktory a sedimentační kompaktory

Ve fázi mechanického čištění vody se používají primární usazovací nádrže vertikální, horizontální radiální a šikmé tenkovrstvé konstrukce. Primární usazovací nádrže jsou v technologickém schématu umístěny přímo za lapáky písku a jsou určeny k separaci nerozpuštěných látek od odpadních vod. Hlavní charakteristikou provozu primárních usazovacích nádrží je účinnost čiření (sedimentace). Čiřící efekt je ve většině případů 40-60 %, což vede i ke snížení hodnoty BSK v čiřené odpadní vodě o 20-40 %. U kompletní biologické čistírny by koncentrace výbušnin ve vodě po primárních usazovacích nádržích neměla překročit 150 mg/l, aby se zabránilo zvýšenému růstu aktivovaného kalu nebo biofilmu.
Použití usazovacích nádrží umožňuje snížit zatížení biologického stupně čištění, což následně snižuje objem vytvořeného sedimentu a snižuje energetické náklady na proces čištění jako celek až o 30-50%.
Primární čiření je základem technologie fyzikálního a chemického čištění, které se používá v případech, kdy biologické čištění není z objektivních důvodů použitelné. Použití koagulantů umožňuje dosáhnout hlubokého odstranění nerozpuštěných látek a čištění BSK80 až na XNUMX %.

ČTĚTE VÍCE
Jak se zbavit spodní vody v žumpě?

Obrázek 4. Radiální usazovací nádrž s mechanismem můstkového škrabáku

Lapače oleje, lapače dehtu a oleje se používají k čištění průmyslových odpadních vod, které obsahují plovoucí hrubě rozptýlené nečistoty (olej, lehké pryskyřice, oleje) v koncentraci nad 100 mg/l.

Hydrocyklony a odstředivky využít principu sedimentace v oblasti odstředivých zrychlení, čímž lze výrazně snížit objem a zvýšit hydraulické zatížení oproti usazovacím konstrukcím.

FAKT 5 FILTROVÁNÍ JAKO MECHANICKÁ METODA SE POUŽÍVÁ PRO TERMINÁLNÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY GSW PO STUPNĚ BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ

Filtrace – zadržování velmi jemných suspenzí v suspenzi na síťových (bubnových) a granulovaných filtrech. Filtrační stanice terciárního čištění odpadních vod obvykle obsahuje přijímací nádrž, čerpací stanici pro zásobování vodou, filtrační jednotky, nádrž pro sběr prací vody, čerpací stanici pro její přečerpávání na začátek čistírny odpadních vod a další zařízení. Rýže. 5

Rýže. 5 Čistírna odpadních vod s filtrací

1-přijímací nádrž, 2,8,10- čerpací stanice, 3-bubnová síta, 4-filtrační struktury, 5-pinová chlorační nádrž, 6-vysokoprůtokový perlátor, 7-nádrž na sběr oplachové vody, 9-nádrž na oplach filtry

Regenerace zrnitých filtračních materiálů se provádí promýváním vodou a vzduchem, syntetické materiály se k regeneraci obvykle vytlačují. K mytí filtrů použijte vodu z vodovodu nebo vodu z bubnových sít a filtrů.

FAKT 6 JAKO NEZÁVISLÁ METODA SE MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ K ČIŠTĚNÍ DGP POUŽÍVÁ ZŘÍDKA

Tato možnost existuje, pokud pouze mechanické čištění za podmínek vypouštění do nádrže zajišťuje požadovanou kvalitu vody (u průmyslových odpadních vod – opakovaný návrat do technologického procesu).
Ve většině případů se mechanické čištění používá jako počáteční stupeň, před biologickým čištěním nebo jako dočištění odpadních vod.
Biologické léčbě FGP se budeme věnovat v dalších číslech zpravodaje.

Zkratky použité v článku:

GSW – komunální odpadní vody
OS – léčebná zařízení
SS – suspendované látky
BSK – biologická spotřeba kyslíku

* Soubor pravidel SP 32.133330-2012 „Skanalizace. Externí sítě a struktury.”

Při psaní článku byly použity materiály z příruček: „Mechanické čištění odpadních vod“, „Čištění odpadních vod pomocí centralizovaných odvodňovacích systémů sídel a městských částí“